top of page

תכניות עסקיות

המחלקה מלווה חברות המצויות בשלבי חיים שונים (חברות צעירות ובוגרות) ביצירת תכניות עסקיות ומודלים עסקיים ייעודיים לשיפור התוצאות הפיננסיות של החברה.

 

התכניות העסקיות נערכות למטרות שונות ומשמשות הן ככלי ניהולי פנימי לצרכי קבלת החלטות והן לשם הצגת הנתונים למשקיעים אופציונאליים.

 

ישנן מספר נקודות קריטיות במהלך חיי העסק בהן הנהלת החברה ובעליה מתמודדים עם הצורך לקבלת החלטות אשר יכולות להשליך על העתיד העסקי. ניתן לציין מספר מקרים כאלו, לדוגמא: הרצון להגדיל את היקף הפעילות בשווקים מסוימים, הקמת חברות נוספות בנוסף לעסק הקיים ו/או הרחבת מגוון המוצרים/השירותים המסופקים.

 

כל הנהלה אחראית מודעת לעובדה כי עליה להגדיר יעדים ספציפיים אותם תרצה להשיג

וכן את הדרך לפיה יושגו המטרות. 

על מנת שתכנון שלבי הפעולה יתבצע בצורה היעילה ביותר וכן הפעולה עצמה

תניב פרי בהתאם לתכנון המקורי, יש להכין תכנית אסטרטגית- היא התכנית העסקית.

 

התכנית העסקית מכילה את הרעיון שאותו רוצה החברה לממש, דרכי הפעולה, החסמים והמכשולים הקיימים בדרך למימוש וכן תחזיות כלכליות שונות כגון צפי תזרימי מזומנים, צפי השקעה וכדומה. התכנית העסקית מאפשרת לבחון כבר בשלב התכנון את כדאיות הפעולה.

 

התכנית משלבת שלל תחזיות וכן תסריטים שונים תוך בחינת השפעת הגורמים השונים על כדאיות המיזם.

 

התכנית משמשת הן לצרכים פנימיים בארגון- עזרה בתכנון שלבי הפעולה, מיפוי הרעיון העסקי ובחינת כדאיותו, והן לצרכים חיצוניים- גיוסי הון ושילוב שותפים אסטרטגיים.

 

המחלקה הכלכלית מסייעת בהכנת התוכנית העסקית משלב התכנון הראשוני ועד להכנת מסמך מפורט הכולל את כלל הפרמטרים הקשורים לרעיון העסקי.

bottom of page