top of page

ביקורת דוחות כספיים

מקצוע ראיית החשבון מעוגן בחוק רואי החשבון, המגדיר כך: "ראיית חשבון – פירושו בדיקתם, ביקורתם או אישורם של כל מאזן, חשבון רווח והפסד, חשבון הכנסות והוצאות, חשבון תקבולים ותשלומים וכל חשבון יוצא בהם, ומילוי כל תפקיד אחר שנתייחד או שיתייחד בחיקוק לרואה חשבון, להוציא ניהול חשבונות".

 

תחום הליבה של מקצוע ראיית החשבון הינו ביקורת החשבונות.

השירות במשרד לזר ושות' בתחום הביקורת כולל:

* הכנת דוחות שנתיים לחברות, עמותות, מלכר"ים ועצמאים.

* ניתוח תוצאות פעילות העסק במהלך השנה ותכנון מס רלוונטי.

* ניתוח הדוחות הכספיים בשיתוף עם הנהלת החברה וגיבוש מסקנות אודות התפתחות

   העסק בשנת הדוח בהשוואה לשנים קודמות.

* הכנת דוחות תפעוליים וניהוליים (תמחיר, תקציב ומרכזי רווח). ליווי וייעוץ במהלך שנת הכספים.

 

ביקורת החשבונות וכן אופן הצגת הדוחות הכספיים כפופים לכללים ותקנים, אשר נמצאים בשנים האחרונות בתהליך חידוש ושינוי משמעותי.

 

המשרד דואג להישאר מעודכן באופן תמידי בכדי שעבודת הביקורת והצגת הדוחות הכספיים יהיו בהתאם לאותם כללים ותקנים עדכניים.

 

במקרים רבים, למנהלי החברה אין את המיומנות והכישורים לנתח ולהבין את הדוחות הכספיים. אנו מלווים את לקוחותינו בתהליך ניתוח הדוחות, הבנתם וגיבוש מסקנות בעקבות אותו ניתוח. הליווי מתווסף למענה השוטף אותו אנו מעניקים במהלך השוטף של השנה.

bottom of page